Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Zając – Wysocka

Podatki:


 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie prawa i postępowania podatkowego i celnego,
 • przeprowadzanie audytów podatkowych,
 • sporządzanie pisemnych opinii podatkowych i innych ekspertyz podatkowych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych i organów kontroli skarbowej, skarg do sądów administracyjnych,
 • konsultacje i przygotowywanie pisemnych uwag do przedłożonych projektów umów i opracowań w zakresie skutków podatkowych.


Obsługa prawna podmiotów gospodarczych:


 • kompleksowe doradztwo i obsługa prawna w zakresie zakładania, funkcjonowania i likwidacji podmiotów gospodarczych oraz w zakresie prowadzenia postępowania upadłościowego, układowego i naprawczego,
 • bieżąca obsługa korporacyjna, w tym obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • doradztwo i obsługa prawna w zakresie analizy stanu prawnego przedsiębiorstw i ich majątku,
 • obsługa prawna negocjacji,
 • badanie stanu prawnego spółek (due diligence),
 • doradztwo i obsługa prawna w zakresie problematyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • obsługa prawna negocjacji i transakcji w handlu krajowym i zagranicznym, w tym konstruowania umów,
 • obsługa prawna inwestycji oraz zamówień publicznych,
 • pełna obsługa transakcji nabycia lub dzierżawy nieruchomości na cele inwestycyjne wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń dla inwestorów polskich i zagranicznych
 • organizacja windykacji należności krajowych i zagranicznych


Postępowania sądowe i administracyjne


 • zastępstwo procesowe w szeroko rozumianych postępowaniach gospodarczych, cywilnych i zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem postępowań przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym,
 • zastępstwo procesowe przed organami administracji państwowej i samorządowej pierwszej i drugiej instancji, a także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach egzekucyjnych przed organami egzekucyjnymi oraz zastępstwo procesowe w trybie skargi na czynności organu egzekucyjnego/komornika lub powództwa przeciwegzekucyjnego.